• https://plus.google.com/u/1/b/
  • : Kênh giới thiệu các clip về giao thông : các tuyến đường, những bất cập giao thông tồn tại, văn hóa giao thông và các tình huống thường gặp trên đường, v.v...
Messages