Song luyện 1 :: Vovinam Việt Võ Đạo ::

Đăng bởi : Doyle Thames 4 weeks ago

2.499 lượt xem

Song Luyện 1 là bài song luyện (2 người cùng tập) đầu tiên của người học võ Vovinam Việt Võ Đạo ở cấp Lam đai đệ nhị cấp.

Song Luyện Vật 1 là bài Vật đầu tiên người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập luyện ở cấp Lam đai đệ tam cấp.

Bài Song Luyện 1 nằm trong chương trình tập luyện của lớp Lam Đai II của Môn phái VOVINAM Việt Võ Đạo.

Liên Hoàn Đối Luyện 1 là bài song luyện mà người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập ở cấp Lam đai đệ nhị cấp. Bài quyền là chuỗi các động.

loading...
May be you like
loading...
Read previous post:
A video game about 9/11 – could America handle it?

Email: themundanematt@gmail.com Patreon: Tumblr: Twitter: Facebook: Google+: Ask: Youtube: Let's Play Channel:

Close