• https://plus.google.com/u/1/b/100600188159779078566
  • : Kênh phổ biến kiến thức về khoa học - sức khỏe - giáo dục - làm đẹp - giá trị nhân văn của con người. Chủ nhiệm: Ph.D Trần Nhật Thanh
Messages