• https://plus.google.com/u/1/b/105814559249140107655
  • : Dịch nhạc để nghe tìm tri âm, không vì mục đích thương mại! Là người miền Nam nên tiếng Việt còn hay sai ở dấu hỏi và ngã, cùng mấy chữ cái ở cuối mỗi từ, mong các bạn thông cảm. (-.-)!
Messages