• https://plus.google.com/u/1/b/
  • : trang của trung nè. anh em thinh thoảng vào hỏi thăm nhé
Messages