• https://plus.google.com/u/1/b/110727048205282060086
  • : Film Ninja Productions (Viết tắt là F.N.P.) là một đơn vị sản xuất Film độc lập chuyên làm các dự án ở nhiều mức kinh phí và tối ưu hóa chất lượng sản phẩm. Filmmaking !!!
Messages