• https://plus.google.com/u/1/b/
  • : từ giờ mình tập trung học nên không rõ ràng mình được up bao nhiu video/ tuần nhưng ít nhất sẽ là 1 video/tuần______________ ____♥♥_____ ~thân~ #satoh
Messages