• https://plus.google.com/u/1/b/
  • : " Cái gì cả thế giới biết, chúng ta cũng cần phải biết Những gì chỉ người Việt Nam rõ thì ta phải giữ gìn và phát huy"
Messages