• https://plus.google.com/u/1/b/
  • : P336 BAND là nhóm nhạc hình thành từ “DỰ ÁN ĐÀO TẠO NHÓM NGHỆ SĨ TOÀN NĂNG P336”, do MBC Corporation - MCV Corporation phối hợp cùng các nhà sản xuất âm nhạc Việt Nam, Nhật Bản thực hiện. P336 Band gồm 9 thành viên, 5 nữ 4 nam trong độ tuổi từ 13 - 19. #P336 Band members: T-UP, Gina M, Hailey, Winner, Hana, MON Hoàng Anh, Việt Thi, Kira Kira, Kenji. - T- Up: https://www.facebook.com/MCV.Tup.p336/ - Gina M: https://www.facebook.com/MCV.ginam.p336/ - Hailey: https://www.facebook.com/MCV.hailey.p336/ - Winner: https://www.facebook.com/MCV.winner.p336/ - Hana: https://www.facebook.com/MCV.hana.p336/ - Mon Hoàng Anh: https://www.facebook.com/MCV.mon.p336/ - Việt Thi: https://www.facebook.com/MCV.vietthi.p336/ - Kira Kira: https://www.facebook.com/MCV.Kirakira.p336/ - Kenji: https://www.facebook.com/MCV.Kenji.p336/
Messages